مهدی متحیر

 motahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرش,رسام عربزاده , آقامیری , یوسف حسینی,طراحی گلیم , گلیم,هنر نگارگری , نقاشی

وی در سال 1354 از تبریز ، شهر علم و هنر و معرفت ، دیده به دنیا گشود .  

او از همان دوران کودکی نزد پدر ،اولین استاد خویش ، با هنر قالیبافی آشنا شده و از سن 13 سالگی آغاز به آموختن طراحی فرش و گلیم،نگارگری و نقاشی نزد استادان بنامی همچون رسام عربزاده ، آقامیری ، یوسف حسینی و فرشباف در تبریز و  تهران نموده و پله های ترقی را یکی پس از دیگری ، در این راه پر نشیب و فراز طی می کند.

او که دانش آموخته رشته نرم افزار کامپیوتر میباشد ، از 25 سالگی آغاز به تولید فرش و تابلو فرش نموده و با کسب تجارب فراوان ، موفق به خلق آثار متعددی دراین زمینه شده است که زینت بخش منازل و کلکسیون های عاشقان این هنردیرینه آذربایجان گردیده است.

 

فعالیتها :

طراحی و تولید فرش و تابلو فرش متحیر از سال 1379

طراح و کارشناس تولید فرش در موزه فرش رسام عرب زاده  89 - 1379 

مدیریت بخش هنر فرهنگسرای طبرستان  80- 1379

تدریس دروس طراحی و نقاشی در فرهنگسرای طبرستان  80 - 1379

تدریس دروس طراحی فرش و نقاشی در موزه عرب زاده  85 – 1380

تدریس در مقطع کارشناسی طراحی فرش در دانشگاه هنر تهران 85-1383

دبیر هنر فرش فصلنامه هنرپو 83 – 1382

طراح و مدیر تولید فرشهای کلکسیونی شرکت فرش زربافسرای  88 – 1385

 

motahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرش     motahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرشmotahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرشmotahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرش     motahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرشmotahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرشmotahaiyercarpet,motahaiyercarpet.com,متحیر,مهدی متحیر,فرش متحیر,تابلو فرش متحیر,تابلو فرش,تابلوفرش,سردرود,تابلو فرش سردرود,تبریز,فرش تبریز,تابلو فرش تبریز,پاسورباز,پاسور باز,تزار,مهمانی,ضیافت,مالیات,مالیات سلطان,کلاس,کلاس درس,معلم,کلاس موسیقی,بدرقه,طراحی,طراحی فرش